Algemene voorwaarden

Art. 1: Aanvaarding algemene voorwaarden
 

De algemene voorwaarden van  ForesTree Eversam zijn van toepassing op alle overeenkomsten en dienstverleningen die door Mireille Camerlinckx en/of ForesTree Eversam worden gesloten.
Elke inschrijving op de nieuwsbrief, alsook elke gemaakte reservatie door de klant betekent dat de klant kennis genomen heeft van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.
Betwisting van de algemene voorwaarden dient aangetekend en op straffe van verval binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum te gebeuren.
De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website www.forestree-eversam.be en/of op de offerte.
 

Art. 2: Betalingsvoorwaarden

 1. De facturen opgesteld door Forestree Eversam dienen door de klant betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum op rek.nr BE85 9502 3116 7806
  Bij het niet naleven van deze betalingsvoorwaarden zal de factuur van rechtswege en zonder in gebreke stelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 40 euro als schadebeding.
  Tevens behoudt Forestree Eversam zich het recht om de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten.
  De gerechtskosten als gevolg van de niet-betaling zijn ten koste van de klant.
 2. Indien met de klant schriftelijk is overeengekomen om te betalen in termijnen, dient de betaling te zijn voldaan voor de aanvang van de sessie (bij workshops).
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gevraagd zal de factuur altijd per e-mail verstuurd worden.
 4. Betwisting van de factuur dient aangetekend en op straffe van verval binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum te gebeuren. 
 5. Elke inschrijving, alsook elke bestelling via mail, website, whats-app, Facebook Messenger, Facebook-bericht … is effectief en brengt betalingsverplichtingen met zich mee.
 6. Bij trajecten (workshop-reeks, individueel traject), zowel face to face als online, wordt het totale bedrag betaald voor de aanvang van het traject.

Art. 3: Prijzen/producten
 

 1. De prijzen voor workshops, workshop-reeksen,  individueel traject en individuele sessie, zijn de prijzen die vermeld staan op de website of op de offerte.
 2. De prijs van de offerte is gebaseerd op de informatie die op het moment van aanvraag beschikbaar is.
 3. Prijsverhogingen van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen en bepalingen.
 4. Alle prijzen vermeld op de website of de offerte zijn exclusief BTW.

Art 4: Voorwaarden Verkoop op afstand goederen en digitale content


 1. De koper dient de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn te aanvaarden.
  ForesTree Eversam behoudt zich steeds het recht om een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een koper om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt door ForesTree Eversam pas aanvaard als de koper zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

 1. De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn exclusief btw. De prijzen die ForesTree Eversam aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

 

​3. Voor digitale content geldt er geen retourrecht zodra de koper toegang heeft gekregen tot de content. Bij bevestiging van een digitale content bestelling is de koper er immers toe gehouden zich akkoord te verklaren om de downloadlinks onmiddellijk te ontvangen. Door deze voorwaarde te aanvaarden doet de koper afstand van zijn retourrecht voor digitale content.

 1. De koper en  ForesTree Eversam aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van ForesTree Eversam door partijen worden aanvaard als bewijs.
 2. Aangekochte bomen, struiken, planten worden door de koper gedoneerd aan Forestree Eversam. Zij worden op het terrein van ForesTree Eversam aangeplant in het eerstvolgende meest geschikte plantseizoen. Kopers kunnen persoonlijk geen aanspraak maken op de aangekochte bomen en planten.

 1. Betaling
  De klant kan zijn bestelling betalen via Overschrijving op rekeningnummer: BE 85 9502 3116 7806

Art. 5: Annulering door de klant/niet komen opdagen/te laat komen
 

 1. De individuele sessies of sessies als onderdeel van individuele trajecten dienen geannuleerd te worden ten laatste 48 uur op voorhand, zo niet is de klant het volledige bedrag van de sessie verschuldigd.
 2. Bij het niet komen opdagen voor een workshop is de klant het volledige bedrag verschuldigd zoals vermeld op de website, de offerte, het facebook-evenement of elke schriftelijke mededeling van het bedrag. 
 3. Bij annulering van een workshop, een volledig individueel traject zijn er geen kosten verschuldigd tot 4 weken voor de aanvang van het evenement.  
  Bij annulering tussen de 4 en de 2 weken voor aanvang van de workshop, het traject,  is de klant 50 % van het volledige bedrag verschuldigd.
  Bij annulering tussen de 2 weken en 7 dagen voor aanvang van de workshop, het traject,  is de klant 75 % van het volledige bedrag verschuldigd.
  Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de workshop, het traject,  is de klant 100 % van het volledige bedrag verschuldigd.
  Als tijdstip van annulering geldt de datum van het aangetekend schrijven aan ForesTree Eversam met de vermelding van het annuleren van de workshop, het traject of evenement.
 4. ForesTree Eversam is niet verantwoordelijk wanneer de klant te laat arriveert op de afspraak.  De duur van de afspraak kan nier verlengd worden en het volledige bedraagt dient betaald te worden.
 5. ForesTree Eversam is niet aansprakelijk wanneer de klant een traject of reeks vroegtijdig wil stopzetten en het volledige afgesproken bedrag blijft verschuldigd.

Art. 6:  Annulering door ForesTree Eversam
 

 1. Workshops en evenementen kunnen geannuleerd worden als er onvoldoende inschrijvingen zijn, bij ziekte, familiale omstandigheden, overmacht en indien ForesTree Eversam voor de uitvoering van haar product, activiteit, afhankelijk is van derden. Het bedrag wordt integraal terugbetaald.  De klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.
 2. Individuele sessies kunnen verplaatst worden door ForesTree Eversam bij ziekte, familiale omstandigheden en overmacht.  De klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.
 3. ForesTree Eversam kan ten alle tijden een klant weigeren 

Art. 7: Aansprakelijkheid
 

 1. De workshops, evenementen zijn onder geen beding een vervanging voor psychologische of medische hulp.
 2. De workshops, evenementen en individuele begeleiding van ForesTree Eversam helpen jou in jouw persoonlijke groei.
 3. ForesTree Eversam is niet verantwoordelijk voor het behaalde resultaat na de workshops, evenementen of individuele begeleiding.
 4. ForesTree Eversam vraagt uitdrukkelijk om elke relevante medische behandeling/diagnose en medicijngebruik schriftelijk te melden en is niet verantwoordelijk indien de klant deze informatie achterhoudt.

Art. 8: Privacy
 

ForesTree Eversam neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens.  Ga naar privacy-verklaring voor een gedetailleerde uitleg.


Art. 9: Klachten
 

Elke klacht over een dienst van ForesTree Eversam dient schriftelijk te gebeuren tijdens de dienst of binnen de 24u na de dienst.


Art. 10: Betwistingen
 

In geval van betwisting van de facturen en/of de diensten van ForesTree Eversam zijn enkel het vredegerecht ...of de rechtbank van Gen... bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  Op al de overeenkomsten van ForesTree Eversam is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.